Po prihlásení na intranet RENOMIA NETWORK získate kompletné informácie o exkluzívnych produktoch, nadštandardných podmienkach a ďalších výhodach určených iba pre členov RENOMIA NETWORK a ich klientov.

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Kódex etiky poisťovacieho makléra

Naši členovia sa riadia etickým kódexom poisťovacieho makléra.

KÓDEX ETIKY POISŤOVACIEHO MAKLÉRA

Tento kódex rešpektuje Kódex etiky v poisťovníctve, schválený Slovenskou asociáciou sprostredkovateľov v poisťovníctve (ďalej len SASP) a úzko nadväzuje na jeho ustanovenie. Asociácia presadzuje tieto normy a dbá na ich dodržiavanie s cieľom zabezpečovať dobrú povesť slovenského poisťovníctva.

Poisťovací sprostredkovatelia musia predovšetkým hájiť záujmy svojich klientov, spracovávať pre nich optimálne poistné programy, a to tak z hľadiska ich potrieb, ako aj z hľadiska ponuky poistného trhu. Pritom je sprostredkovateľ povinný rešpektovať platné právne predpisy, uchovávať obchodné tajomstvá svojich klientov a dbať na dodržiavanie nižšie uvedených noriem:

A. VŠEOBECNÉ ZÁSADY SPRÁVANIA SA SPROSTREDKOVATEĽOV

 • sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti riadia príslušnými zákonmi a predmetnými  vykonávacími predpismi, uzavretými zmluvnými vzťahmi s poisťovňami a so svojimi klientmi, 
 • sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti  zúčastňujú na hospodárskej súťaži, pričom dbajú na právne záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať,
 • v rámci hospodárskej súťaže sprostredkovatelia konajú v súlade s dobrými mravmi súťaže, aby nespôsobili ujmu iným subjektom nekalou súťažou,
 • sprostredkovatelia sa zdržia klamlivých, zavádzajúcich a neoverených výrokov o svojej profesii, o rozsahu a charaktere sprostredkovateľskej činnosti,
 • sprostredkovatelia vo svojej činnosti utajujú obchodné tajomstvo svojich klientov, ak im je toto tajomstvo v súvislosti s ich činnosťou zverené,
 • sprostredkovatelia sa vo svojej činnosti zdržia konania, ktoré by mohlo narušiť dôveru klientov a poisťovní, alebo vyvolať nepravdivý obraz o sprostredkovateľských činnostiach,
 • v prípade, že sprostredkovatelia nenájdu riešenie na odstránenie akéhokoľvek rozporu s inými sprostredkovateľmi, hľadajú riešenie prostredníctvom orgánov Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve,
 • sprostredkovatelia spolupracujú so SASP pri presadzovaní a ochraňovaní svojich záujmov a potrieb súvisiacich s sprostredkovateľskou činnosťou,
 • sprostredkovatelia sa usilujú, aby mali potrebné personálne i materiálne zázemie, ktoré im umožnia rýchle a kvalitne riešiť potreby a záujmy poisteného i poisťovateľa. 

B. ZÁSADY SPRÁVANIA SA ZAMESTNANCOV SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH FIRIEM

Zamestnanci maklérskych firiem sa riadia týmito etickými normami:

 • zamestnanci dôstojne reprezentujú svoju firmu aj poisťovníctvo, ktorého sú súčasťou,
 • zamestnanci sa vyvarujú každej činnosti, ktorá by viedla ku konfliktu záujmov zamestnanca a firmy,
 • zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvá a to aj po ukončení svojho pracovného pomeru v poisťovníctve,
 • zamestnanci dodržiavajú prísne pravidlá etiky, nepoužívajú vo svoj osobný prospech informácie a materiály svojej firmy, najmä nesmú zneužiť svoje postavenie k prijímaniu či vyžadovaniu finančných alebo vecných výhod od kohokoľvek a rovnako nesmú nikdy obdobné výhody sami ponúkať či poskytovať,
 • v záujme zvyšovania svojich profesijných znalostí sa zamestnanci sústavne starajú o svoje vzdelávanie.

C. ZÁSADY SPRÁVANIA SA ZAMESTNANCOV SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH FIRIEM

 Makléri dodržiavajú najmä tieto pravidlá:

 • sprostredkovatelia majú aktuálny prehľad o situácii na poistnom trhu, o jednotlivých poisťovniach a ich produktoch a sú jedným z prvkov súťaživosti na poistnom trhu,
 • pri umiestňovaní obchodu sa sprostredkovatelia správajú nestranne a profesionálne, vyvarujú sa najmä akéhokoľvek ohovárania či zvýhodňovania niektorej z poisťovní,
 • s poisťovňami udržiavajú sprostredkovatelia dobré vzťahy spolupráce, zakotvené spravidla v zmluvách o spolupráci,
 • sprostredkovateľ je vo svojom rozhodovaní nezávislý,
 • sprostredkovateľ nerozširuje informácie o situácii alebo správaní sa poisťovne, ktoré obsahujú nepresnosti alebo nedostatočne preukázané údaje,
 • sprostredkovateľ sa svojou činnosťou podieľa na vytváraní a udržovaní zdravého a funkčného poistného trhu.

D. ZÁSADY SPRÁVANIA SA VO VZŤAHOCH KU KLIENTOM

Maklérske firmy a ich zamestnanci sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

 • sprostredkovatelia uplatňujú zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom,
 • sprostredkovatelia sú predovšetkým povinní zastupovať záujmy svojich klientov, spracúvať pre nich optimálne poistné programy ako z hľadiska ich potrieb, tak i z hľadiska ponuky poistného trhu,
 • rovnako sú sprostredkovatelia povinní poskytovať klientom pravdivé a objektívne rady a vysvetlenia rozličných charakteristík, práv, povinností a ceny poistenia, ktoré by podľa ich názoru a presvedčenia bolo adekvátne pre riziká, ktoré chce klient pokryť,
 • sprostredkovatelia riešia a presadzujú poistné záujmy svojich klientov,
 • sprostredkovatelia dbajú na zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa poistenia klientov,
 • sprostredkovatelia poskytujú zásadne úplné, pravdivé, neskreslené a zrozumiteľné informácie o poistných produktoch a poisťovniach. Sprostredkovatelia nezamlčujú klientovi žiadny písomný dôkaz ani dokumentáciu, ktoré sa týkajú uzatvorenia jeho poistenia. Svoje rady a informácie poskytujú sprostredkovatelia len v tých oblastiach, v ktorých sú odborne kompetentní,
 • sprostredkovatelia nedojednávajú poistenie so špekulatívnymi zámermi,
 • sprostredkovatelia sú zodpovední za komplexné spracovanie návrhov poistných programov, za konzultačnú a poradenskú činnosť, za spravovanie už uzatvorených poistení a za súčinnosť pri poistných i škodových udalostiach.

Sme súčasťou RENOMIA Group

 • Najväčší poisťovací maklér v strednej a východnej Európe
 • Medzinárodný tím skúsených odborníkov
 • Najvýhodnejšie ceny a podmienky

Kde pôsobíme

Kontakt

RENOMIA, s.r.o.
Oddelenie RENOMIA NETWORK
Panenská 7
811 03 Bratislava
e-mail: info@renomianet.sk